வாழ்வியல்

ஈழத்திலே தமிழர் மத்தியில், கேலிச் சித்திரத்தில் புதிய சகாப்தத்தை உருவாக்கியவர், சிரித்திரன் சிவஞானசுந்தரம் அவர்கள். அவரது கேலிச் சித்திரக் காலம் அழியாப் புகழ்பெற்ற வரலாறு. கட்டடக் கலை படிப்பதற்காக அவரை இந்தியாவிலுள்ள பம்பாய்க்குப் பெற்றோர் அனுப்பினார்கள். ஆனால், இளமையிலிருந்தே அவர் ஓவியத்தில் ஆர்வ முடையவராக இருந்தபடியால், அக்கல்வியை அவர் தொடரவில்லை. கேலிச்...
2017-01-15 06:30:00
Subscribe to வாழ்வியல்